Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Voor het NSFC is dat met name van belang met het oog op het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk voor 100 procent Noordzeeschol en voor de handel om concurrentievervalsing uit te sluiten. Voor bedoeld keurmerk moet de garantie afgegeven kunnen worden dat partijen niet uit gemengde en/of geïmporteerde platvis bestaan. Vijf jaar terug had het NSFC daar concrete plannen voor, maar het ontbrak aan draagvlak bij de (aanvoer)sector toen het subsidiegeld op was.

 

Het RIKILT heeft analysemethoden ontwikkeld om de soort (schol, schar, bot, Japanse schar, rocksole), de geografische herkomst (Noordzee of andere zeeën) en de productiemethode (van tarbot, wild versus kweek) vast te stellen. Joop van der Roest, Annemieke Pustjens en Martijn Staats van het RIKILT presenteerden afgelopen maand de resultaten aan handel en aanvoer.

Voor het onderzoek werden enerzijds schollen verzameld uit verschillende zeeën waarvan de herkomst gegarandeerd is. Anderzijds werden in elf supermarkten in Italië, Duitsland en Nederland 28 scholverpakkingen gekocht. Bijna alle schol was volgens de verpakking afkomstig uit het NO-deel van de Atlantische Oceaan, in een enkel geval ging het om rock sole uit de Pacific. In de meeste gevallen kwamen de verwerkers uit Nederland (Urk) en één keer uit China.

Vluchtige stoffen, vetzuursamenstelling en isotoopratio (bepaald door het voer, water en klimaat) verschillen van zee tot zee. Door deze te bepalen, kan een soort vingerafdruk van de vis gemaakt worden. Hiermee kan schol uit de Noordzee onderscheiden worden van schol uit andere zeeën. Met diezelfde methoden kan ook de vraag beantwoord worden of tarbot wildgevangen danwel gekweekt is.

Voor een snelle analyse van complexe en dus gemengde (bulk)partijen is met succes een zogeheten moleculaire barcoding ontwikkeld. Bij toepassing hiervan bleek dat van de genoemde 28 supermarktmonsters twee monsters uit Duitsland en China verkeerd geëtiketteerd waren. In beide gevallen betrof het importvis: Lepidopsetta polyxystra in plaats van Lepidopsetta bilineata. Niets ernstigs, beide platvissen betreft rocksole, de noordelijke en de zuidelijke variant. Rocksole mag in Duitsland verkocht worden als Pacifische schollen. Het toont aan dat een scherpe identificatie inderdaad mogelijk is, maar de methode moet nog wel verder ontwikkeld worden voordat deze in de praktijk uitgerold kan worden.

Alle monsters met Pleuronectes platessa (Schol) uit de supermarkt bleken correct te zijn. Volgens de op de presentatie aanwezige handelaren een bewijs dat er op dit vlak niets aan de hand is. Een conclusie die naar de mening van NSFC-voorzitter Johan Nooitgedagt voorbarig is. Het onderzoek was hier immers niet op gericht.

Voor het DNA-onderzoek had de overheid 3,5 ton (Europese) subsidie toegekend aan het NSFC. Het project liep vanaf 2012 tot oktober 2105.

 

(In kader)

NSFC-voorzitter Johan Nooitgedagt: ,,Het is goed om als sector de authenticiteit van ons visproduct te bewaken. Er is nu een snelle analysemethode ontwikkeld, en ik hoop dat die gevalideerd en toegepast gaat worden. Dat dit thema actueel is bewijst wel onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven in Brussel en de ngo ‘Oceana’. Maar liefst één op de drie vismenu’s in de horeca zou uit andere vis bestaan dan op de kaart vermeld staat.’’

 

Bron: Visserijnieuws
Voor meer informatie, en voor het inzien van de complete rapportage kunt u contact opnemen met het NSFC: 0527-688164.
 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...